PDF

Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en op alle verkoop, levering en consignatie van producten, uitgevoerd resp. verricht door Timmertoko, gevestigd te Amsterdam. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt op eerste verzoek ter beschikking gesteld.
1.2 Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien schriftelijk overeengekomen.
1.3 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.
1.4 Met de opdrachtgever wordt gelijkgesteld een door de opdrachtgever aangewezen derde die materiaal aanlevert voor een projectopdracht of met de opdracht verbandhoudende deelopdrachten uitvoert.
1.5 Onder consignatie wordt verstaan door Timmertoko aan de opdrachtgever of (aspirant-)koper in bewaring gegeven producten.
1.6 Onder opdracht wordt verstaan overeenkomst die betreft een order voor maatwerkproducten of een maatwerkproject.
1.7 Onder bestelling wordt verstaan een overeenkomst die betreft een order voor niet-maatwerk producten.

Artikel 2 Offertes
2.1. Alle offertes worden gedurende 30 dagen gestand gedaan. Zij zijn gebaseerd op bij de aanvraag door de opdrachtgever verstrekte gegevens.
2.2. Bij samengestelde prijsopgaven geldt de aangeboden prijs alleen voor het geheel. Er bestaat geen verplichting tot uitvoering/levering van een deel van de opdracht/goederen tegen de voor dat deel in de offerte opgenomen prijs.

Artikel 3 Totstandkoming opdracht/bestelling
3.1. De opdracht komt tot stand na deugdelijke ondertekening van de door Timmertoko verstrekte opdrachtbevestiging door of namens de opdrachtgever, en/ of schriftelijke acceptatie door Timmertoko.
3.2 De bestelling komt tot stand door schriftelijke acceptatie door Timmertoko van het door de besteller geretourneerde ingevulde bestelformulier.
3.3. Timmertoko is gerechtigd, zonder overleg of toestemming van de opdrachtgever, de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden.

Artikel 4 Annulering opdracht of bestelling door op drachtgever/besteller
4.1 Annulering van een opdracht of wijziging daarvan is alleen mogelijk tegen vergoeding van de ten behoeve van die opdracht redelijkerwijs reeds gemaakte kosten, waaronder mede worden begrepen de offertekosten, kosten van voorbereiding, uitbesteding aan derden, bestellingen, transport- en reiskosten en dergelijke. Die kosten mogen in mindering worden gebracht op de reeds ontvangen voorschotten op de betaling als bedoeld in art. 5.
4.2. Annulering van bestellingen is slechts mogelijk voor zover voor de uitvoering daarvan, daaronder mede begrepen het bestellen van materialen, nog geen kosten zijn gemaakt.

Artikel 5 Betaling en gevolgen niet-tijdige betaling
5.1. Bij totstandkoming van de opdracht is de opdrachtgever een voorschot van 40% van het orderbedrag verschuldigd; vóór aflevering wederom 40% van het orderbedrag; en het restant, inclusief eventuele meerwerk kosten, bij oplevering/aflevering van de producten, of anders als dat in de offerte overeengekomen is.
5.2. Bij bestellingen dient 50% van de koopsom te worden voldaan bij de totstandkoming van de bestelling en het restant bij aflevering van de producten.
5.3. Alle betalingen verschuldigd conform art. 5.1 en 5.2 dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na de datum van de factuur die betrekking heeft op de verschuldigde (deel)betaling, of anders als dat in de offerte overeengekomen is.
5.4. Betaling dient te geschieden zonder aftrek of schuldvergelijking. Het indienen van een reclame geeft geen recht tot opschorting van de betaling.
5.5. Bij niet-tijdige betaling heeft Timmertoko het recht de uitvoering van de opdracht stop te zetten of de uitvoering van de bestelling aan te houden totdat de betaling is ontvangen. Indien, na ingebrekestelling, nog steeds geen betaling van de verschuldigde bedragen is ontvangen, is Timmertoko gerechtigd de opdracht of bestelling te annuleren, in welk geval de opdrachtgever c.q. de besteller niettemin gehouden blijft de reeds gemaakte kosten en vertragingsrente als bedoeld in art.4 en 5.6 te voldoen, alsook de schade te vergoeden die Timmertoko lijdt als gevolg van de annulering, waartoe mede behoort de door Timmertoko gederfde winst.
5.6. Bij niet-tijdige betaling is Timmertoko gerechtigd de opdrachtgever dan wel de besteller zonder nadere ingebrekestelling een vertragingsrente van 2% per maand of gedeelte van een maand in rekening te brengen over de dan verschuldigde onbetaalde bedragen. Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke die voor Timmertoko voortvloeien uit de niet-nakoming van de in dit artikel bedoelde betalingsverplichtingen komen voor rekening van de betrokken opdrachtgever c.q. besteller. De buitengerechtelijke incassokosten zijn gefixeerd op 15% van het totale orderbedrag.

Artikel 6 Prijsaanpassingen
6.1. Timmertoko is gerechtigd prijsstijgingen van materialen, of van door derden geleverde producten, halffabrikaten of diensten die zich voordoen na het totstandkomen van de order, door te berekenen aan de opdrachtgever of besteller en de geoffreerde prijs dienovereenkomstig te verhogen.
6.2. Indien een opdracht of bestelling als spoedgeval moet worden behandeld, d.w.z. sneller dan binnen de gebruikelijke uitvoerings- dan wel levertijd moet worden uitgevoerd, komen de extra kosten daarvan voor rekening van de opdrachtgever/ besteller.
6.3. Indien als gevolg van overmacht of door een andere oorzaak de uitvoering van de opdracht of de bestelling wordt gewijzigd, komen de extra kosten van die wijziging voor rekening van de opdrachtgever/besteller.
6.4. Indien als gevolg van overmacht of door een andere oorzaak de bestelling slechts gedeeltelijk is uitgevoerd is Timmertoko gerechtigd betaling van het uitgevoerde gedeelte te vorderen, naast vergoeding van de in verband met de opdracht of bestelling reeds gemaakte kosten.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
7.1. Alle in opdracht of op bestelling geleverde producten en materialen blijven eigendom van Timmertoko, ook wanneer zij zich bij derden bevinden, totdat zij volledig zijn betaald.
7.2. Timmertoko heeft bovendien het recht geleverde maar nog niet betaalde producten die zich bij derden bevinden als haar eigendom op te vorderen en weg te (doen) halen.
7.3. Timmertoko heeft daarnaast het recht nog niet geleverde producten onder zich te houden totdat alle verschuldigde achterstallige betalingen zijn verricht.
7.4. Indien de opdrachtgever na twee betalingsaanmaningen c.q. berichtgevingen van levering nog steeds in gebreke is, behoudt Timmertoko zich het recht voor de goederen aan een andere partij te verkopen. De koopovereenkomst zal worden vernietigd en is Timmertoko gekweten van verdere verplichtingen jegens de opdrachtgever.

Artikel 8 Reclames
8.1. Reclames met betrekking tot de geleverde producten of uitgevoerde opdrachten worden alleen in behandeling genomen wanneer zij schriftelijk zijn gemeld binnen 30 dagen na aflevering resp. oplevering. Van een gebrek is sprake wanneer een geleverd product niet voldoet aan de in de offerte/het bestelformulier omschreven specificaties.
8.2. Geconstateerde gebreken bij een deel van de geleverde producten kan geen reden zijn voor weigering van alle tot de order behorende producten.
8.3. Indien een reclame terecht is ingediend zal Timmertoko zich inspannen zo spoedig mogelijk het geconstateerde mankement te herstellen. Indien herstel niet mogelijk is kan zij, te harer keuze, een vergelijkbaar nieuw product leveren dan wel de overeenkomst ontbinden onder terugbetaling, al naar gelang de omvang van het geconstateerde gebrek, van een gedeelte tot maximaal het geheel van de door de koper of opdrachtgever betaalde prijs. De opdrachtgever/besteller heeft daarnaast geen recht op schadevergoeding.
8.4 Geen reclames kunnen worden ingediend voor gebreken geconstateerd nadat de afgeleverde producten in gebruik zijn genomen, bewerkt of verwerkt zijn dan wel aan derden zijn doorgeleverd.

Artikel 9 Levering
9.1. De door Timmertoko geleverde producten en diensten komen op ambachtelijke wijze tot stand en de productie en uitvoering is deels afhankelijk van beperkt beschikbare natuurlijke materialen. Hoewel Timmertoko het uiterste zal doen om de overeengekomen levertijden na te komen, zijn deze niet strikt bindend. Zij kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade (inclusief vermogens- of gevolgschade), ontstaan als gevolg van vertraging in de uitvoering van een opdracht of aflevering van bestelde producten. Timmertoko zal de opdrachtgever of besteller zo tijdig mogelijk op de hoogte stellen van eventuele vertragingen.
9.2. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering op het vestigingsadres van de opdrachtgever.
9.3. De opdrachtgever is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
9.4. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde producten worden opgeslagen voor rekening en risico van de opdrachtgever nadat Timmertoko hem heeft verwittigd. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
9.5. Komen Timmertoko en de opdrachtgever bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen kosteloos, tenzij Timmertoko bij het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever de vastgestelde condities heeft medegedeeld. Timmertoko behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.
9.6. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan Timmertoko de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
9.7. Indien Timmertoko gegevens behoeft van de opdrachtgever in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de opdrachtgever deze aan Timmertoko ter beschikking heeft gesteld.
9. 8. Voordat tot levering tot stand komt, verplicht de opdrachtgever zich de te leveren zaken, zoals overeengekomen in de offerte, nauwkeurig te inspecteren en zich ervan te vergewissen dat alles volgens overeenkomst wordt geleverd. Ter bevestiging dient de opdrachtgever hiervoor het leveringsbewijs in tweevoud te ondertekenen.

Artikel 10 Risico-overgang en levering
10.1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de opdrachtgever of van een door de opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.
10.2. Indien producten door de opdrachtgever worden afgehaald bij Timmertoko, dienen deze binnen 2 weken na schriftelijke bevestiging door opdrachtgever te worden afgenomen. Na 2 weken zullen in verband met een beperkte (productie) ruimte kosten voor opslag gemaakt worden met een minimum van € 50,- per week.
10.3. Opdrachtgever verplicht zich goederen binnen 6 weken af te nemen, hierna treedt Artikel 7.4 in werking.

Artikel 11 Overmacht
11.1. Onder overmacht wordt begrepen iedere omstandigheid waardoor uitvoering van een opdracht of bestelling voor Timmertoko – buiten haar toedoen of verantwoordelijkheid – redelijkerwijs niet mogelijk is, dan wel voor haar onredelijk hoge extra kosten meebrengt. Als overmacht geldt in ieder geval: ongeval, ziekte, opzet of nalatigheid van personeel of toeleveranciers, niet-beschikbaarheid van materialen, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van levering door openbare nutsbedrijven, transportproblemen, overheidsmaatregelen, brand of andere bedrijfsstoringen bij Timmertoko of haar toeleveranciers.
11.2. Indien een opdracht of bestelling als gevolg van overmacht niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal Timmertoko de opdrachtgever of besteller zo spoedig mogelijk berichten en overleg plegen over mogelijke wijziging in de uitvoering van de opdracht of bestelling.
11.3. Indien geen wijziging als bedoeld in art. 10.2 wordt overeengekomen heeft Timmertoko in geval van overmacht het recht zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met de opdrachtgever of besteller geheel of voor het nog niet uitgevoerde of niet-uitvoerbare gedeelte te ontbinden, zonder verplichting tot betaling van enige schadevergoeding.

Artikel 12 Uitsluiting aansprakelijkheid
12.1. Hout is een natuurlijk materiaal. Kleur, tint, structuur van de geleverde producten kunnen daarom afwijken van de beschikbaar gestelde monsters, voorbeelden, modellen e.d. Het is daarnaast een algemeen bekend feit dat hout gevoelig is voor wisseling in temperatuur en vochtigheid en kan worden beschadigd door het gebruik van harde voorwerpen, zuren en andere scherpe stoffen, schuurmiddelen e.d. Timmertoko kan niet aansprakelijk gehouden worden voor afwijkingen in kleur, tint of structuur binnen een bepaalde houtsoort. Zij sluit aansprakelijkheid uit voor iedere schade, vermogens- en gevolgschade inbegrepen, die het gevolg is van onoordeelkundig gebruik van het geleverde product.
12.2. Timmertoko sluit aansprakelijkheid uit voor iedere schade, inclusief vermogens- en gevolgschade, die het gevolg is van beschadiging van haar toevertrouw de materialen of (half)producten, dan wel van de locatie waar de opdracht wordt uitgevoerd en die is ontstaan bij de in uitvoering van die opdracht verrichte werkzaamheden of bij de bewerking of verwerking van die materialen of (half)producten als gevolg van een ondeugdelijke staat van die materialen, (half)producten of locatie, dan wel van ondeugdelijke gebruiksinstructies.
12.3. Timmertoko sluit aansprakelijkheid uit voor iedere schade (inclusief vermogens- en gevolgschade) die het gevolg is van het uitvoeren van instructies van de opdrachtgever of van een derde handelend voor of namens de opdrachtgever.

Artikel 13 Bijzondere bepalingen – Consignatie
13.1. In consignatie gegeven producten zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt voor demonstratie- of showcase doeleinden, ter bevordering van de verkoop van deze producten. Zij blijven tijdens de consignatieperiode eigendom van Timmertoko.
13.2. De consignatie kan over en weer te allen tijde worden beëindigd door opzegging. In geval van beëindiging dienen de geconsigneerde producten op de door Timmertoko voorgeschreven termijn in onbeschadigde staat aan Timmertoko te worden geretourneerd of afgegeven.
13.3. Indien in consignatie gegeven producten tijdens de consignatie periode zijn beschadigd is de consignatienemer, ter keuze van Timmertoko, verplicht de schade te vergoeden dan wel het beschadigde product te kopen tegen de alsdan geldende inkoop-nieuwprijs.

Artikel 14 Auteursrecht
14.1 De opdrachtgever is niet gerechtigd de door Timmertoko vervaardigde schetsen, ontwerpen, tekeningen, presentaties, modellen e.d. door anderen te doen gebruiken, tenzij Timmertoko daarmee schriftelijk heeft ingestemd.
14.2 Aan de instemming kan Timmertoko voorwaarden verbinden, waaronder de betaling van een geldelijke vergoeding, onverminderd de kosten die in het kader van de offerte zijn gemaakt.

Artikel 15 Garantie
15.1 Timmertoko verleent een garantie van 2 jaar op materiaal- en constructiefouten van de door haar geleverde producten.
15.2 In het geval van een defect zal Timmertoko binnen redelijke termijn na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving hieromtrent zorg dragen voor vervanging of herstel.
15.3 De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig, onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik of wanneer wijzigingen zijn aangebracht of getracht aan te brengen aan de geleverde producten.
15.4 Uitgezonderd van deze garantie zijn (keuken)apparatuur e.d. Hiervoor geldt de normale garantie van de leverancier.
15.5 De garantie geldt slechts indien de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Timmertoko heeft voldaan.

Slotbepaling
Alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam.